Projektid

NB! Kuna puhkenud koroonaepideemiast tingituna kehtestatud eriolukorra tõttu on keelatud ühistegevuste läbiviimine ja MTÜ Rägavere Valla Huviklubi projekti läbiviimise lõpetamise tähtaeg on ukse ees ning tulevik ebamäärane, lõpetame projekti “Tehnikaalase huvitegevuse mitmekesistamine VIKO piirkonnas 2018-2020” läbiviidud mahus.

Tehnikaalase huvitegevuse mitmekesistamine VIKO piirkonnas 2018-2020

MTÜ Rägavere Valla Huviklubi sai Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamisega toetust tehnikaalase huvitegevuse mitmekesistamiseks LEADER Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.

Ühisprojekti eesmärgiks on piirkonna noorte tehnikaalaste teadmiste ja oskuste omandamine, nende silmaringi avardamine erinevate atraktiivsete tehnikaalaste tegevuste sümbioosis, mis kujundab noorte hoiakuid nii sotsiaalses suhtlemises kui ka ettevõtlusalaselt. Konkreetselt VIKO kohaliku piirkonna tehnikast huvitatud noortele (kummalgi aastal 10le noorele) droonide käsitlemise, automudelismi ja ATVga seonduva huvitegevusringi korraldamine ning kahe 5-päevase tehnikalaagri läbiviimine Mõedaku Puhkekeskuse territooriumil (majutuse ja toitlustusega). Projekti partneriks on MTÜ Vinni Punn.

Projekti tulemusena saavad VIKO piirkonna ca 20 noort (kummalgi aastal 10) kahe aasta jooksul tehnikaalast algõpet ja teadmisi mudelite ning masinate ehitusest, käsitlusest, remondist ja võistluste läbiviimisest ning võistlustel osavõtust. Aga ka seostest liiklusega, loodusega, kaaskondsetega, elukeskkonnaga. Laiema mõjuna VIKO tegevuspiirkonnale saavad noored võimaluse vaba aja sisukaks veetmiseks, tutvuda uute huvitegevustega ja teiste noortega. Omavaheline suhtlus ja koostöö arendab sotsiaalset käitumist. Omandatakse teadmisi ja oskuseid, mis võib viia antud alaga sügavuti tegutsemisele ning kasvada ametiks või elukutseks. Kõik see näitab piirkonda elujõulisena ja tegevana, kus on omaealisi, kel võimalus midagi koos ette võtta.

 

Roheline Mõedaku

MTÜ Rägavere Valla Huviklubi sai Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamisega toetust Mõedaku puhkebaasi hoone ja tehnosüsteemide energiaauditi koostamiseks.

Auditiga leiti seniste energiakulude alusel olemasolevate hoonete ja tehnosüsteemide energia erikasutus ja ülalpidamise kulud ning päikeseenergia- ja muud taastuvenergialahendused koos tasuvusanalüüsiga. Auditi kohaselt annaks Mõedaku puhkebaasi puidugraanulküttele viimine ja küttekehadele soojusregulaatorite paigaldamine energiasäästu kuni 10% soojuse tootmisel. Tekkiva säästuga saaks toota sooja tarbevee, asendades senise elektrikütte pelletiga kui taastuvenergiaga.

Mõedaku terviseraja valgustuse uuendamine annaks elektrisäästu 4860 kWh, toetades investeeringu mõjul LEADER Virumaa Koostöökogu (VIKO) kohaliku tegevusgrupi Meetme 3 nutikate energialahenduste kasutuselevõtmine investeeringu mõjul saavutatud energiasäästu sihttaseme saavutamist. Mõedaku puhkebaasi 12 kW päikeseelektrijaama rajamisega toodetakse 8429 kWh energiat, mis oleks taastuvenergia ja kasutatakse omatarbena, olles nutikaid energialahendusi kasutav objekt, millega täidetakse eesmärki toota omatarbeks taastuvenergiat.

Tants, muusika ja laul aitab meil leida ühise keele

Antud projekt on vajalik, sest noorte teadmised teistest kultuuridest on puudulikud.Vinni Pajusti Gümnaasiumi noorte suhtlusringkond on eestikeelne ja harva ingliskeelne. Meedia vahendusel üles puhutud konflikt eestlaste ja venelaste vahel jätkub ka noorte seas. Reaalne suhtlus (kontakt) teisest rahvusest inimestega aitab mõista nende eripärasid. Projekt on mõeldud põhikooli vanemale astmele 7-9 klass.
Vinni Pajusti Gümnaasiumi arengukavas ühe eesmärgina on välja toodud: mõne aine õppe läbiviimine võõrkeeles; suunapõhiste õppekäikude läbiviimine 1x poolaastas; õpioskuste ja keeleliste osaoskuste õpetamise kokkuleppimine aineti.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm aastatel 2016-2019 tuuakse välja prioriteedina lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis eesti keele õppe kvaliteedi tõusu. Kultuuriministeeriumi poolt koostatud Lõimuv Eesti 2020 arengukavas ühe eesmärgina on: Eesti keelest erineva emakeelega noored osalevad aktiivselt noorsootöös ja neil on tihedad kontaktid eestikeelsete eakaaslastega (lk 21).
Seega oluline on mõlemapoole keeleõpe, ida-viru piirkonna noorte teadliikuse tõstmine eestist ja eestlastest.
Eesmärgid:
1)Teise rahvuse eripärade tundma õppimine. Miks me oleme sellised nagu me oleme?;
2)Tutvuda mõlemapoolselt põneva kultuuriga;
3)Saada uusi sõpru kogu eluks.
Oodatav mõju: Noored on teadlikud põhjustest ning seostest eesti ja vene noorte hoiakutest. Suureneb tolerantsus ka teiste kultuuride ja inimeste suhtes. 2) Noored on teadlikumad teisest kultuurist, traditsioonidest, kommetest.3) sõprus on edasviivjõud nii sotsialiseerumises kui ka teadmiste saamises. Reaalne (püsiv) suhtlus teise inimesega ongi parim võimalus keele selgeks saamisel.
Soovime suurendada avatust teise rahvuste suhtes, kes elab meiega külg-külje kõrval.